Półbuty elektroizolacyjne Zobacz większe

Półbuty elektroizolacyjne 20kV dielektryczne

Nowy produkt

Galmag

Półbuty dielektryczne gumowe, elektroizolacyjne typ DIELEKTRYK przeznaczone są do pracy przy napięciu powyżej 1 kV napięcia przemiennego jako dodatkowy środek ochrony indywidualnej.

Więcej szczegółów

Dostępny

430,00 zł brutto

Więcej informacji

Wyrób jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.Nr 259 poz. 2173) wdrażającym postanowienia Dyrektywy Nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (Dz.Urz. UE polskie wydania specjalne, rozdz.13 t.10, str.98),  KOW/S/-01/11 z dnia 15 listopada 2011 roku „Kryterium Oceny Wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Obuwie elektroizolacyjne do pracy przy napięciu powyżej 1 kV napięcia przemiennego”. Posiada certyfikat nr WE/S/1851/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku wydany przez CIOP – PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Jednostka Notyfikowana nr 1437 ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

PRZEZNACZENIE, CHARAKTERYSTYKA I PODSTAWOWE PARAMETRY


Półbuty dielektryczne gumowe, elektroizolacyjne typ DIELEKTRYK ART. 03 przeznaczone są do pracy przy napięciu powyżej 1 kV napięcia przemiennego jako dodatkowy środek ochrony indywidualnej. Obuwie wykonano ze specjalnej mieszanki gumowej o właściwościach elektroizolacyjnych metodą formowania i wulkanizacji w formach. Cholewę zakończono kołnierzem z gumy wywijanym na zewnątrz o szerokości równej 50 mm.  Obuwie przeznaczone jest do zakładania na inne obuwie wewnętrzne (bezpieczne, ochronne lub zawodowe).
Parametry półbutów DIELEKTRYK ART. 03:
– klasa napięciowa 20 kV (odporność na przebicie elektryczne przy napięciu probierczym badania napięciowego 20 kV)
– prąd upływu w badaniu napięciowym ≤ 10.0 mA
– odporność na przebicie elektryczne przy napięciu probierczym badania wytrzymałości elektrycznej 30 kV
– konstrukcja – model C.
Półbuty dielektryczne dostępne są w następujących rozmiarach wg numeracji producenta:
345 (dopasowane do obuwia wewnętrznego rozmiar: 43/44) – w środku buta 330 mm,
352 (dopasowane do obuwia wewnętrznego rozmiar: 45/46) – w środku buta 340 mm.

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROIZOLACYJNE


W celu zapewnienia właściwości elektroizolacyjnych pozwalających zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym obuwie „DIELEKTRYK ART. 03” wykonano zgodnie z wymaganiami kryteriów KOW/S-01/2011. Każda półpara nowego obuwia poddawana jest przez producenta badaniu elektrycznemu napięciowemu z zastosowaniem napięcia probierczego 20 kV, a po jego pozytywnym wyniku jest znakowana numerem seryjnym i datą produkcji (miesiąc rok). Obuwie „DIELEKTRYK ART. 03” oznakowano symbolem podwójnego trójkąta (symbol właściwości elektroizolacyjnych) z oznaczeniem klasy 20 kV (badanie napięciowe napięciem przemiennym probierczym 20 kV, użytkowanie w warunkach występowania napięć roboczych do 20 kV napięcia przemiennego). W konstrukcji obuwia zastosowano również wywijany mankiet poprawiający właściwości ochronne (podczas użytkowania mankiet powinien być wywinięty na cholewkę).

UWAGA!!!! Obuwie dielektryczne o właściwościach elektroizolacyjnych jest stosowane jako dodatkowy środek ochronny i w sytuacjach zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym nie może być używane jako jedyny środek ochronny. W warunkach zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym należy dodatkowo stosować inne, podstawowe wyposażenie ochronne wynikające z przeprowadzonej oceny ryzyka.

Właściwości elektroizolacyjne (dielektryczne) obuwia „DIELEKTRYK ART. 03” należy potwierdzać poprzez przeprowadzanie badań okresowych. Badanie to powinno być przeprowadzane przez kompetentne laboratorium badawcze w odstępach czasowych nie dłuższych niż 6 miesięcy. Odstęp czasu pomiędzy badaniami okresowymi powinien być dostosowany do stopnia intensywności i warunków użytkowania obuwia na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka. Również w przypadku podejrzenia, że warunki użytkowania lub przechowywania mogły być przyczyną utraty właściwości elektroizolacyjnych obuwia, należy je przed ponownym skierowaniem do użytkowania poddać badaniu okresowemu. Pozytywny wynik badania okresowego powinien być potwierdzony wystawieniem odpowiedniego świadectwa i odnotowaniem nieprzekraczalnego terminu następnego badania okresowego na obuwiu. Obuwie „DIELEKTRYK ART. 03” ma przewidziane miejsce do wpisywania terminów badań okresowych w tabliczce nadrukowanej na zewnętrznej stronie cholewki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED I PO UŻYCIU


Użytkownik powinien przeprowadzić kontrolę przed użyciem oraz zapewnić, aby wierzchy obuwia były suche (obuwie dielektryczne, którego wierzchy uległy zamoczeniu traci częściowo lub całkowicie właściwości izolacyjne) i sprawdzić, czy klasa obuwia odpowiada znamionowym wartościom występujących napięć. W warunkach występowania ryzyka przecięcia, przedziurawienia, zamoczenia lub narażeń prowadzących do zmniejszenia właściwości elektroizolacyjnych należy rozważyć zastosowanie dodatkowych środków ochronnych. Po użyciu obuwie dielektryczne należy wyczyścić i wysuszyć.

Produkty powiązane